صفحه اصلی / درباره ما

درباره ما

وبسایت دنیای خودرو، دیکار، یک وبسایت تخصصی خودرو با رویکرد استفاده صحیح از خودور می باشد.

در این وبسایت اطلاعات مختلفی از خودروهای روز دنیا به همراه مقایسه خودروها بیان می شود. مطالب آموزشی برای استفاده هر چه بهتر از خودرو و مطالب فرهنگ ترافیکی برای افزایش فرهنگ ترافیکی آحاد جامعه در نظر گرفته شده است.

هدف نهایی دنیای خودرو، استفاده صحیح از خودرو توسط افراد جامعه می باشد!